MEMBERS LIST

S. No.

NAME AGE / CLASS / DOB VILLAGE MOBILE NO PARENTS GENDER
             
1 Bhaskar Belwal Oct 13, 2002 Chanauti 9411164305 Kamal / Champa M
2 Bhoomika Chanotiya Dec 11, 2007 Chanauti 9410342301 Rajendra Singh / Uma F
3 Chetna Palariya Nov 8, 2004 Chanauti 9411376653 Ramesh Chandra / Hema F
4 Deepanjali Karnatak Sept 30, 2011 Siloti 9760653055 Santosh / Renu F
5 Divya Chanotiya Jan 30, 2009 Chanauti 7251072871 Ravindra Singh / Yamuna F
6 Diksha Goswami Sept 10, 2006 Thapaliya 8449099761 Kedar / Bimla F
7 Dikshit Palariya   Chanauti   Suresh Chandra / Rupa M
8 Garvit Goswami Nov 18, 2007 Thapaliya 7900332488 Kedar / Bimla M
9 Gunjan Palariya   Chanauti   Suresh Chandra / Rupa F
10 Himani Chanotiya   Chanauti 894189095 Ramesh Singh / Shantidevi F
11 Juhi Pandey July 12, 2006 Chanauti 9837437920 Rajendra Kumar / Bhavna F
12 Karan Palariya Nov 20, 2007 Chanauti 7060583973 Tara Dutt / Bhavna M
13 Kavyansh Joshi June 20, 2011 Siloti 9536552935 Naveen Chandra / Savita M
14 Kavita Palariya   Chanauti 9568705304 Ganesh Chandra / Rekha F
15 Kapil Palariya   Chanauti 9568705304 Ganesh Chandra / Rekha M
16 Kanchan Palariya Jan 9, 2004 Chanauti 8171374505 Durga Dutt / Indira F
17 Manas Chanotiya Feb 20, 2011 Chanauti 9410342301 Rajendra Singh / Uma M
18 Mukesh Arya   Thapaliya 7310784610 Panna Devi / L. Mohan Ram M
19 Mukul Chanotiya Feb 7, 2004 Chanauti 9720723082 Puran Singh M
20 Naitik Pandey Mar 16, 2008 Chanauti 9557971316 Rajendra Kumar / Bhavna M
21 Nikita Danai Sept 11, 2002 Chanauti 7895124612 / 9012771717 Shankar Dutt / Radha F
22 Neeraj Palariya June 5, 2001 Chanauti 9411376653 Ramesh Chandra / Hema M
23 Prashant Bhatt July 6, 2003 Chanauti 9411563865 Jagdish Chandra / Hema M
24 Pranjay Chanotiya Nov 10, 2004 Chanauti 7500464494 Bhopal Singh / Deepa M
25 Prajjwal Kumar   Thapaliya 7535986518 Geeta Devi / L. Harish Chandra M
26 Parth Chanotiya June 26, 2012 Chanauti 9634910567 Anil / Lalita M
27 Piyush Arya July 7, 2007 Thapaliya 9759413418 Diwanram / Bimla M
28 Ritik Palariya May 4, 2004 Chanauti 9411164330 Harish Chandra / Bimla M
29 Renu Bhatt Feb 21, 2003 Chanauti 8954723028 Ramesh Chandra / Bhavna F
30 Ritika Palariya June 27, 2004 Chanauti 7248512106 Tara Dutt / Bhavna F
31 Rohit Belwal Mar 10, 2004 Chanauti 9411164305 Kamal / Champa M
32 Saumya Joshi June 15, 2009 Siloti 9536552935 Naveen Chandra / Savita F
33 Suraj Palariya June 17, 2006 Chanauti 9536661350 Bhuvan / Hansi M
34 Sheetal Sharma April 14, 2004 Chanauti 9759347679 Ramesh Chandra / Shanti F
35 Uma Chanotiya June 26 Chanauti 9634744613 Ramesh / Shantidevi F
36 Uday Tamta Feb 4, 2009 Thapaliya 9557714040 Hem / Baijanti M
37 Vishal Karnatak Sept 4, 2007 Siloti 9411162351 Manoj / Neema M
38 Yatharth Chanotiya Aug 1, 2009 Chanauti 7500464494 Bhopal Singh / Deepa M
Girls: 18 / Boys: 20